دوشنبه 11 3 1394

سال هاست که پدر به مسافرتی دور رفته است وهنوز بر نگشته است.

با اینکه پدر برای حفظ جانش به مسافر آسمان شده است ولی در دل ما غم بزرگی وجود دارد. هفته ها ، ماه ها وسال ها می گذرد وما بیخیال جمعه هارا با تعطیلات می گذرانیم .آری فردا  روز تولد پدر ما آقا امام زمان است.

ادامه مطلب
X